Reklamáció

Reklamáció

 

Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

 

Termékszavatosság 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

Jótállás

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A vásárló köteles a kapott terméket átnézni, és haladéktalanul a hibát közölni. Fogyasztói szerződés esetén a a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A vásárló a következő lehetőségek közül választhat a jogos reklamációja bejelentésére:

 • az info@brasty.hu e-mail címen
 • postai úton az üzemeltető címére (lásd alul)
 • a +36 14453590-es telefonszámon 

majd elküldenie a reklamált terméket az üzemeltető címére, lehetőség szerint eredeti csomagolásban vagy szállításnak megfelelő csomagolásban, a hiba leírásával és a számla másolatával: 

 • BRASTY GROUP s.r.o.
 • Velkomoravská 479/19
 • Olomouc, 779 00
 • Cseh Köztársaság

 

A reklamációs formanyomtatvány (itt)…letölthető (PDF).

Jogos reklamáció esetén a fogyasztó jogosult a reklamációval járó költségei visszatérítésére. Nem jogosult reklamáció esetén – vagyis ha a termék hibája nem gyártási hiba okozta, hanem a fogyasztó magatartása - a Szolgáltatónak kötelessége írásban indokolni a reklamáció elutasítását, ilyenkor a fogyasztó nem jogosult a reklamációval járó költségei visszatérítésére, ugyanakkor az eladónak sincs joga a költségei visszatérítésére.

A nem jogosult reklamáció esetén a reklamáló írásban értesítést kap, ugyanakkor tájékoztatva lesz a termék javításának áráról a szerviz kiértékelése alapján. A reklamálónak kötelessége 5 munkanapon belül a Brasty Group s.r.o. értesítésétől számítóan írásos formában jelezni, hogy egyetért-e a termék javításának árával, vagy hogy igényli-e a termék javítását.

Abban az esetben, ha a szerviz elbírálása alapján egyértelműen megállapítható, hogy a termék nem hibás, nem rendelkezik azon hibával ami miatt a Vásárló reklamációval élt, úgy a Brasty Group s.r.o. cég jogosult a termék diagnosztizálásával és a szállításával kapcsolatos költségeket kiszámlázni a Vásárlónak.

Sérült áru átvétele esetén a vásárló köteles teljes fotódokumentációt küldeni, beleértve a csomagolóanyagot ( doboz + töltelék ) a reklamáció céljából. Ezen bizonyítékok bemutatása nélkül a reklamáció elutasítható.